Planprogram med byplangrep

Planprogram med byplangrep – styret for Fornebupiloten har vedtatt følgende uttalelse:

Fornebupiloten ser det som positivt at det i stedsutviklingen på Fornebu generelt og i området rundt flytårnet spesielt legges vekt på verdien av kulturtilbud. Det skal gis plass til både den profesjonelle delen av kulturlivet, amatørene og de frivillige. Fornebupiloten påpeker at medvirkningsprosessene må forbedres betydelig og informasjon må sendes betydelig tidligere i prosessene. Vi støtter Bærum kunsthalls innspill. Deres ønske om å utvikle brannstasjonsbygningen er verdt å lytte til og vil kunne være et viktig bidrag i å utvikle området til å bli et kunstfaglig kraftsenter både i Bærum og regionen. Flytårnet kultursenter påpeker viktige problemstillinger og muligheter gjennom mange års bruk av lokalene, og Fornebu senioruniversitets innspill og kommentarer vedr. tilgjengelighet bør lyttes til. Det er flere grader av bevegelseshemming. Det er mange som ikke kvalifiserer til begrepet «funksjonshemming», men likevel er avhengig av en form for framkomstmiddel for å kunne delta i et sosialt liv. Som et grunnleggende element ber vi om at det i denne prosessen også tas hensyn til at det skal bygges et flerbrukshus foran Fornebu S, og at det vil være hensiktsmessig å legge opp til en funksjonsfordeling mellom områdene og innholdet i og organiseringen av bygningene. Vi er foreløpig ikke definert inn i et konkret område. Vår leiekontrakt i dagens lokale opphører i 2027/-28. Dess flere som engasjerer seg, jo sterkere blir forankringen i befolkningen og mulighetene for lokalt engasjement for områdene. Det er nødvendig å bruke målrettet informasjon og ulike metoder for innspill som verktøy videre i prosessene, for å øke det lokale engasjementet og for å øke treffsikkerheten i løsninger. Vedr. barn og unges deltakelse vil et framtidig nyttig verktøy kunne være å la dem vise hvordan de bruker arealer nå, hva de savner og invitere dem til å delta i utviklingsverksteder. Det må finnes gode møteplasser for gjennomføring av ulike typer medvirkningsprosesser, også i flytårnområdet. Fornebupilotens erfaring er at det er stort mangfold i form av at det bor mange fra andre nasjoner på Fornebu. På Oksenøya skole har ca. 40% av elevene andre opprinnelsesland enn Norge.

Skroll til toppen